دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
سبد خرید
علاقه مندی ها ( 0 )
 
سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
 
صفحه اصلی
درباره رام گل
پیگیری سفارشات
اخبار و مقالات
نحوه ارسال
تماس با ما
معرفی چند گونه گیاه آکواریومی

معرفی چند گونه گیاه  آکواریومی

آنوبیاس نانا

این گیاه با نام علمی nana Anubias گیاهی بسیار زیبـا و مقـاوم، بومی آفریقا (غرب آفریقا - کـامرون ) متعلـق بـه خـانواده Araceae میباشد. این گیاه به نور و دیاکسـیدکربن کمـی نیـاز داشـته و در محدوده نور کم – متوسط رشد مناسبی دارد. سرعت رشد این گیاه کند بوده ساقه های زیرین آن در بستر تانـک نبایـد پوشـیده شـوند . آنوبیاس نانا دارای سطح نگهداری آسان میباشد. دمای قابل تحمـل این گیـاه 20-30 درجـه سـانتی گـر اد و مناسـب جهـت نگهـداری ماهیان گرمسیری همچون: دیسکس و گورامی میباشد؛ هـم چنـین، محدوده pH این گیـاه /5/5- 9 و سـختی قابـل تحمـل 1-30 dhمیباشـد . از مزایـای ایـن گیـاه خـورده نشـدن آن توسـط ماهیـان گیاهخوار است.

Anubias Nana آنوبیاس نانا در آب گیاه آبزی آکواریومی زیبا

شکل 1 :گیاه آنوبیاس نانا

Anubias Nana آنوبیاس نانا در آب گیاه آبزی زیبا گل دادن

شکل2 :گیاه آنوبیاس نانا در حالت گلدهی

کریپتوکوریون بالانسا

این گیاه با نام علمی balansae Cryptocoryne به طور طبیعی در مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا زیست مـی نمایـد و بـه دلیـل شـکل بسیار زیبا، ماندگاری خوب، عدم علاقه ماهیها به خوردن آن (تلـخ مزه بودن برگها) علیرغم قیمت نسبتا بـالا، در بـازار ایـران بسـیار مورد توجه خریداران قرار گرفتـه اسـت . کریپتـون بـه دمـا ی22-28 درجه سانتیگراد، pH 6- 8 و نور متوسـط نیـاز داشـته و در بسـتر شنی با دانه بندی در حدود 4-3 میلیمتر بهترین رشد را دارد

cryptocoryne balansae کریپتوکوریون بالانسا گیاه آبزی زیبای آکواریومی

شکل 3 :گیاه کریپتون

چمن مارش پنیورت

این گیاه با نام maritima sibthorpioides Hydrocotyle بسـیار زیبا و متعلق به مناطق آسیایی و از خـانواده Apiaceae مـی باشـد. این گیاه به نور زیادی نیاز داشته و در محدوده نور زیاد - خیلی زیاد رشد مـی کنـد و دارای سـرعت رشـد کـم - متوسـط اسـت . سـطح نگهداری چمن مارش پنیورت سخت - خیلـی سـخت ، دمـای قابـل تحمل 20-28 درجـه سـانتی گـراد، محـدوده pH 6-8 و سـختی متوسط یعنی1-13 dh گزارش شدهاست.

maritima sibthorpioides Hydrocotyle چمن مارش ماریوت آکوارومی

شکل4 :گیاه چمن مارش پنیورت

گیاه توری شکل یا ماداگاسکار توری شکل

این گیاه با نام علمی madagascariensis Aponogeton متعلـق به غـرب آفریقـا بـوده و از اعضـای خـانواده Aponagetonaceae میباشد. این گیاه با سرعت رشد سریع، دارای سطح نگهداری بسیار سختی است. دمای قابل تحمـل ماداگاسـکار تـوری شـکل 15-30 درجه سانتی گراد، pH 5/5-5/6 و سختی قابل تحمل -8 dh ولـی در بعضی از منابع تا 20 dh گزارش گردیده است؛ به علاوه، این گیاه بسیار به پارامترهای فیزیک وشیمیایی آب از جمله: نیتریت و آمونیاك حساس بوده و نیاز به تعویض مکرر آب میباشد. لازم به ذکـر اسـت که ریشه این گیاه به بستر بسیار مقوی و مغذی نیاز دارد.

aponogeton madagascariensis گیاه آبزی ماداگاسکار توری

شکل 5:گیاه ماداگاسکار توری شکل

علف مروارید

این گیاه با نـام micranthemoides Hemianthus کـه در برخـی منابع به آن اشک کودك نیز گفتـه مـی شـود، متعلـق بـه آمریکـای شمالی میباشد. علف مروارید به نـور متوسـط نیـاز داشـته و دارای سطح نگهداری متوسط است؛ به علاوه، ایـن گیـاه بـه CO2 چنـدان زیادی نیاز ندارد. دمای قابـل تحمـل گیـاه علـف مرواریـد 19- 28 درجه سـانتی گـراد، pH 5-7 و سـختی متوسـط در سـطوح 9-13 میباشد.

micranthemum micranthemoides گیاه آبزی زیبای آکواریومی علف مروارید

شکل6 :گیاه علف مروارید

کریپتوکوریون پروا

گیاه parva Cryptocoryne بومی آسـیا (سـریلانکا) و متعلـق بـه خانواده Araceae میباشد. این گیاه به نور متوسطی نیـاز دارد و در محـدوده نـور متوسـط – زیـاد رشـد بهینـه ای دارد. ایـن گونـه از کریپتوکوریونها دارای سطح نگهداری متوسط، دمای قابـل تحمـل dh20-1 سختی و 8-5/5 pH ،سانتیگراد درجه 29- 20 میباشد.

Cryptocoryne parva aqua plant گیاه آکواریومی آبزی کریپتوکورین پاروا

شکل 7 :گیاه کریپتو کوریون

هیگروفیلا غروب

این گیاه با نام polysperma Hygrophila بومی آسیا بوده که بـه نور متوسط – زیاد نیاز دارد. دارای سرعت رشـد متوسـط – زیـاد و سطح نگهداری ساده - متوسط میباشد؛ بهعلاوه، نیاز این گیـاه بـه CO2چندان زیاد نیست. دمای قابل تحمل این گیاه 18-28 درجـه سانتیگراد و محـدوده pH 5-5/7 و سـختی متوسـط یعنـی 9-13 ثبت گردیده است. در صورت استفاده از کود آهن منیزیم و مهتـابی مخصوص رنگ صورتی برگهای بالایی گیاه به رنـگ قرمـز و حتـی بنفش تغییر مییابد.

Hygrophila polysperma هیگروفیلا غروب

شکل 8 :گیاه هیگروفیلا غروب

نیلوفرآبی سفید

این گیاه با نام علمیAlba Nymphaea به دلیل دارا بودن دانه هـایی با ارزش غذایی بالا و غنی از نشاسـته، روغـن و پـروتئین، خاصـیت دارویی داشته و ریشه و برگ آن نیز مورد تغذیه ماهیان و سایر حیوانات قرار میگیرد. این گیاه از جنبه زینتی بسیار مورد توجه بوده و بـه علـت داشـ تن غـدد روپوستی زیاد در نواحی برگ و ساقه مانند: تانن، فنول، پراکسـید و اسید گالیک میتواند بهعنوان فیلتر مناسبی برای محـیط هـای آبـی آلوده کاربرد فراوانی داشته باشد؛ زیرا این روش در مقایسه بـا سـایر روشهای بیولوژیکی مقرون به صرفه میباشد. این گیاه با استفاده از نور خورشید و انجام عمل فتوسنتز، بهعنوان منبع تولید انرژی و غذا نیازهای باکتریهای فعال در فرآیند تجزیه را مرتفع میسازد. گیـاه نیلوفرآبی صورتی و سفید، با رشد و نمو و انجام اعمـال متـابولیکی قـادر بـه جـذب مقادیر بالایی از فلزات سنگین بوده و که لجن حاصله از آنها پس از طی دوره جذب دارای درصد بالایی از عناصـر مـی باشـد.

نیلوفر آبی سفید رنگ

شکل 9 :گیاه نیلوفرآبی سفید


گیاهان آکواریومی نقش بسیار مهمی در ایجاد تعادل در اکوسیستم آکواریوم ایفا کرده و ضمن زیبا جلوه دادن محیط آکواریوم با جـذب گاز دی اکسیدکربن و سایر گازهـای زیـان آور از محـیط داخـل آب، اکسـیژن مـورد نیـاز آبزیـان درون آکواریـوم را تـأمین مـی نماینـد؛ به علاوه، این گیاهان مکانی مناسـب جهـت مخفـی شـدن برخـی از گونـه هـا و محرکـی بـرای تولیـد مثل و آغـاز رفتارهـای تولیـد مثلی میباشند. گیاهان آکواریومی با جذب مواد معلق و باکتریهای مضـر درون آب، سبب ایجاد سلامتی ماهیان شده و در مواردی بـه عنـوان غذای موقت ماهیان مورد استفاده قرار میگیرند. ایـن گیاهـان بایـد علاوه بر زیبایی دارای خصوصیاتی مانند: کوچک بـون نسـبی، رشـد نسبی، مقاومت در برابر تغیییرات داخـل آکواریـوم باشـند. به طورکلی، کاربرد گیاهان آکواریومی علاوه بر نقش زیبـایی در آکواریوم در موارد ذکر شده نیز مقرون به صرفه میباشند.

 
logo-samandehi
گروه بندی محصولات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین اخبار
اولین نفری باشید که مطلع می شوید
گواهینامه ها
بانک ملت logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رام گل می باشد و هرگونه کپی پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت : ایران طراح