یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰
سبد خرید
علاقه مندی ها ( 0 )
 
سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
 
صفحه اصلی
درباره رام گل
پیگیری سفارشات
اخبار و مقالات
نحوه ارسال
تماس با ما
گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراه و خیابان

لیست گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراه

گیاهانی كه در كنار بزرگراهها كاشته میشوند، مـیتواننـد عـلاوه بـر ارزشهـای بـصری در محوطه سازی و فضای سبز، دارای ارزشهـای زیـست محیطـی و معماری شناسی نیز باشند.

گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان ها و بزرگراه ها

لیست زیر شامل اینگونه گیاهان  مناسب برای حاشیه بزرگراه ها است.

به ترتیب : نام علمی – نام فارسی – بافت – فرم – رنگ – پراکنش جغرافیایی

1- nilotica Acacia - چش - نرم - پهن - گسترده - سبز - معمولی خلیج عمانی

2- negondo Acer - افرا سیاه - متوسط كروی - سبز - روشن - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

3- platanus-pseodo Acer - افرای شبه چناری - متوسط - پهن - سبز روشن-  هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی

4- altissima Ailanthus - عرعر - زبر - بیضی گرد - سبز تیره - - هیركانی -  ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

5- scoparia Amygdalus - بادامك - متوسط كروی - گاهی گلدانی - سبز كبود - ایران و تورانی - زاگرسی

6- indica Azadirachta - چریش - متوسط كروی - گسترده - سبز - روشن خلیج عمانی

7-  gagnepainii Berberis - زرشك سیاه - نرم تا متوسط - كروی - سبز مات - ارسبارانی - ایران و تورانی

8- ottawensis Berberis - زرشك قرمز - نرم تا متوسط - پهن گسترده - قرمز - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

9- sativa Castanea - شاه بلوط - متوسط تا زبر- كروی تا بیضوی - هیركانی

10- australis Celtis - داغداغان - متوسط - بیضوی - سبز تیره - - هیركانی

11- caucasica Celtis - تا - متوسط كروی - پهن - سبز تیره - - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

12- mahaleb Cerasus - محلب - متوسط - بیضوی - سبز روشن - ایران و تورانی - زاگرسی

13- praecox Chimonanthus - گل یخ - زبر كروی - زرد - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

14- erecta Conocarpus - كنوكارپوس - متوسط - هرمی - سبز درخشان - خلیج عمانی

15- avellana Corylus - فندق - متوسط تا زبر - كروی - سبز تیره - ارسبارانی -  زاگرسی - ایران و تورانی

16- horizaentalis Cotoneaster - شیرخشت - نرم - پهن گسترده سبز تیره - ارسبارانی زاگرسی - ایران و تورانی

17- arizonica Cupressus - سرو سیمین - متوسط - هرمی - آبی سبز - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

18- fastigiata. var s semperviren Cupressus - سرو شیراز - نرم - هرمی كشیده - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی - زاگرسی

19- var sempervirens Cupressus - زربین - نرم - هرمی - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی -  زاگرسی

20- pungens Elaeaganus - سنجد خاردار - متوسط - پهن - سبز درخشان - زاگرس - ایران و تورانی

21- umbellata Elaeaganus - سنجد زینتی - متوسط - پهن - سبز - زاگرس - ایران و تورانی

22- camaldulensis Eucalyptus - اكالیپتوس - زبر - كشیده - سبز كبود - خلیج عمانی

23- japonica Evonynus - شمشاد ژاپنی - متوسط - عمودی متراكم - سبز درخشان - هیركانی - ارس بارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

24- kiutschovica Evonynus - شمشاد پیچ - متوسط تا زبر - پهن گسترده - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

25- vulgaris Evonynus - شمشاد معمولی - متوسط عمودی - متراكم - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

26- religiosa Ficus - انجیر معابد - زبر كروی - گسترده - سبز درخشان - خلیج عمان

27- rotundifolia Fraxinus - زبان گنجشك - متوسط - پهن - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

28- Heitii. .var chinensis Juniperus - اُرس كوچك - نرم تا متوسط - پهن گسترده - زرد طلایی ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

29- excelsa Juniperus - اُرس - نرم - پهن - سبز روشن - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

30- paniculata Koelreuteria - باران طلایی - متوسط - پهن - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

31- indica Lagerstroemia - توری - متوسط - كروی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

32- lucidum Ligustrum - برگ نو - درختی - زبر - پهن گسترده - سبز تیره - هیركانی -ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

33- azedarach Melia - زیتون تلخ - متوسط كروی - سبز نقره ای - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

34- alba Morus - توت سفید - متوسط تا زبر - پهن سبز روشن تا هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

35- pendula alba Morus - توت مجنون - متوسط تا زبر - مجنون - سبز درخشان - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

36- nigra Morus - شاه توت - متوسط تا زبر - پهن گسترده - سبز تیره - زاگرسی - ایران و تورانی

37- oleander Nerium - خرزهره - متوسط - كروی - سبز تیره - زاگرسی - خلیج عمانی

38- eldarica pinus - كاج تهران - متوسط - هرمی تا استوانه ای - سبز تیره - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

39- sylvestris Pinus - كاج جنگلی - متوسط - هرمی - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

40- thunbergii Pinus - كاج سیاه ژاپنی - متوسط - مخروطی - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

41- occidentalis Platanus - چنارآمریكایی -  زبر - كروی تا هرمی - سبز نقره ای - زاگرسی - ایران و تورانی

42- orientalis Platanus - چنار زبر - كروی  تا هرمی - سبز نقره ای - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

43- cineraria Prosopis - كهور ایرانی - نرم - مجنون - سبز كبود - خلیج عمانی

44- juliflora Prosopis - سمر - نرم - پهن و گسترده - سبز روشن - خلیج عمانی

45- castaneifolia Quercus - بلند مازو - زبر - بیضوی - سبز معمولی - هیركانی

46- pseudoacacia Robinia - اقاقیا - نرم تا متوسط - پهن گسترده - سبز تیره - ایران و تورانی

47- indica Tamarindus – تمر هندی - نرم - كشیده - سبز روشن - خلیج عمانی

48- stricta Tamarix - گز - متوسط - كشیده - سبز تیره - خلیج عمانی

49- baccata Taxus - سرخدار - متوسط - گسترده نامنظم - سبز درخشان - هیركانی - ارسبارانی

50- orientalis Thuja - سرو خمره ای - نرم هرمی - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی -  زاگرسی

51- glabra Ulmus - ملچ - نرم - بیضوی - -سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

52- minor Ulmus - اوجا - متوسط - بیضوی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

53- parvifolia Ulmus - نارون چینی - نرم - كروی - سبز درخشان - ارسبارانی - زاگرسی

 

54- umbraculifera Ulmus - نارون چتری - متوسط كروی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

55- christi- spina Ziziphus - كنار - متوسط - كروی - سبز درخشان - خلیج عمانی

محوطه سازی و طراحی فضای سبز

 

گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان

این گیاهان، علاوه بر ارزشهای بصری، دارای ارزشهای كالبدی، كنترل نور و صدا نیزهستند. لیست زیرمعـرف این گیاهان است.

درختان و گیاهان  مناسب برای اطراف خیابانها

به ترتیب : نام علمی – نام فارسی – بافت – فرم – رنگ – پراکنش جغرافیایی

1- alba Abies - نراد - متوسط - هرمی مخروطی - سبز درخشان - هیركانی - زاگرسی

2- nilotica Acacia - چش - نرم - پهن گسترده - سبز معمولی - خلیج عمانی

3- negondo Acer - افرا سیاه - متوسط كروی - سبز روشن - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

4- Thunb palmatum Acer - افرای ژاپنی - نرم تا متوسط - پهن - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی

5- platanus-pseodo Acer - افرای شبه چناری - متوسط - پهن - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی

6- Hippocastanum Aesculus - شاه بلوط هندی قرمز - متوسط تا زبر - كروی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

7- altissima Ailanthus - عرعر - زبر - بیضی گرد - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی- زاگرسی - ایران وتورانی

8- julibrissin Albizzia - گل ابریشم - زبر - پهن - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

9- lebbeck Albizzia - برهان - متوسط - كروی - سبز روشن خلیج عمانی

10- subcordata Alnus - توسكا ییلاقی - متوسط - بیضی - سبز تیره - هیركانی

11- indica Azadirachta - چریش - متوسط - كروی - گسترده سبز روشن - خلیج عمانی

12- gagnepainii Berberis - زرشك سیاه - نرم تا متوسط - كروی - سبز مات - ارسبارانی - ایران وتورانی

13- betulus Carpinus - ممرز - نرم - بیضوی - كشیده - سبز تیره - هیركانی

14- sativa Castanea - شاه بلوط - متوسط تا زبر - كروی تا بیضوی - هیركانی

15- libani Cedrus - سدر لبنان - نرم - هرمی - سبز تیره  یا روشن - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

16- australis Celtis - داغداغان - متوسط - بیضوی - سبز تیره - هیركانی

17- caucasica Celtis - تا - متوسط - كروی - پهن - سبز تیره - ارسبارانی- ایران و تورانی - زاگرسی

18- mahaleb Cerasus - محلب - متوسط - بیضوی سبز روشن - ایران و تورانی - زاگرسی

19- siliquastrum Cercis - ارغوان - متوسط تا زبر - برگها كبود - گل ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

20- lawsoniana Chamaecyparis - شبه سرو لاوسون - متوسط - هرمی سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

21- erecta Conocarpus - كنوكارپوس - متوسط - هرمی - سبز درخشان - خلیج عمانی

22- avellana Corylus - فندق - متوسط تا زبر كروی - سبز تیره - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

23- horizaentalis Cotoneaster - شیرخشت - نرم - پهن گسترده - سبز تیره - ارسبارانی زاگرسی - ایران وتورانی

24- lavallei Crataegus - زالزالك - متوسط - پهن گسترده - خاكستری - ارسبارانی زاگرسی

25- arizonica Cupressus - سرو سیمین - متوسط - هرمی - آبی سبز - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

26- fastigiata. var s semperviren Cupressus - سرو شیراز - نرم - هرمی كشیده - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی - زاگرسی

27- Horizontalis. var sempervirens Cupressus - زربین - نرم - هرمی - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی - زاگرسی

28- sissoo Dalbergia - شیشم - متوسط - كشیده - سبز روشن - خلیج عمانی

29- regia Delonix - مشعل جنگل - نرم - كروی - سبز روشن - خلیج عمانی

30- pungens Elaeaganus - سنجد خار دار - متوسط - پهن - سبز درخشان - زاگرس - ایران و تورانی

31- umbellata Elaeaganus - سنجد زینتی - متوسط - پهن سبز - زاگرس - ایران و تورانی

32- camaldulensis Eucalyptus - اكالیپتوس - زبر - كشیده - سبز كبود - خلیج عمانی

33- japonica Evonynus - شمشاد ژاپنی - متوسط - عمودی متراكم - سبز درخشان - هیركانی - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

34- kiutschovica Evonynus - شمشاد پیچ - متوسط تا زبر - پهن گسترده - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

35- vulgaris Evonynus - شمشاد معمولی - متوسط - عمودی متراكم - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

36- carica Ficus - انجیر - زبر - پهن - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

37- religiosa Ficus - انجیر معابد - زبر - كروی گسترده - سبز درخشان - خلیج عمانی

38- excelsior Fraxinus - ون - متوسط - پهن - سبز تیره - هیركانی

66- rotundifolia Fraxinus - زبان گنجشك - متوسط - پهن - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

39- jasminoides Gardinia - گاردنیا - متوسط - كروی - رنگارنگ - هیركانی

40- triacanthos Gleditsia - لیلكی آمریكایی - نرم - پهن - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

41- excelsa Juniperus - اُرس - نرم - پهن - سبز روشن - ارسبارانی - زاگرسی -ایران وتورانی

42- paniculata Koelreuteria - باران طلایی - متوسط - پهن - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

43- anagyroides Laburnum - درخت پروانه - متوسط - بیضی پهن - سبز خاكستری - ایران وتورانی

44- indica Lagerstroemia - توری - متوسط كروی - سبز تیره - هیركانی -ارسبارانی - زاگرسی -ایران وتورانی

45- lucidum Ligustrum - برگ نو درختی - زبر - پهن گسترده - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

46- styraciflua Liquidambar - عنبر سائل - متوسط تا زبر - بیضی - سبز درخشان - هیركانی

47- grandiflora Magnolia - ماگنولیا سفید - زبر - بیضی - سبز درخشان - هیركانی -ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

48- azedarach Melia - زیتون تلخ - متوسط - كروی - سبز نقره ای - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

49- alba Morus - توت سفید - متوسط تا زبر - پهن - سبز روشن تا هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

50- pendula alba Morus - توت مجنون - متوسط تا زبر - مجنون - سبز درخشان - هیركانی -ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

51- ritchieana Nannorrhops - نخل ایرانی - زبر - قوسی كپه ای - سبز تیره - خلیج عمانی

52- oleander Nerium - خرزهره - متوسط - كروی - سبز تیره - زاگرسی - خلیج عمانی

53- aculeata Parkinsonia - درمان عقرب - نرم - كروی - سبز روشن - خلیج عمانی

54- eldarica pinus - كاج تهران - متوسط - هرمی تا استوانه - سبز تیره - ارسبارانی - ایران و تورانی - زاگرسی

55- sylvestris Pinus - كاج جنگلی - متوسط - هرمی - سبز روشن - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

56- thunbergii Pinus - كاج سیاه ژاپنی - متوسط - مخروطی - سبز روشن هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

57- occidentalis Platanus - چنارآمریكایی - زبر - كروی  تا هرمی - سبز نقره ای - زاگرسی - ایران و تورانی

58- orientalis Platanus - چنار - زبر - كروی  تا هرمی - سبز نقره ای هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

59- olivier euphratica Populus - پده - متوسط - مخروطی - سبز روشن - ارسبارانی - زاگرسی- ایران و تورانی - خلیج عمانی

60- cineraria Prosopis - كهور ایرانی - نرم - مجنون - سبز كبود - خلیج عمانی

61- juliflora Prosopis - سمر - نرم - پهن و گسترده - سبز روشن - خلیج عمانی

62- pendula. var subhirtella Prunus - آلوی مجنون - نرم - مجنون - سبز درخشان - هیركانی - ارسبارانی - ایران و تورانی (كوهستانی)

63- Brantii Quercus - بلوط ایرانی - متوسط - كروی پهن - سبز مات - زاگرسی - ایران و تورانی

64- castaneifolia Quercus - بلند مازو -  زبر - بیضوی - سبز معمولی - هیركانی

65- robur Quercus - بلوط قرمز - متوسط - پهن - سبز مات - ارسبارانی - زاگرسی

66- coriaria Rhus - سماق - زبر - پهن - سبز مات - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

67- pseudoacacia Robinia - اقاقیا - نرم تا متوسط - پهن گسترده - سبز تیره - ایران وتورانی

68- junceum Spartium - طاووسی - متوسط - قوسی نا منظم سبز هیركانی - زاگرسی - ایران تورانی

69- indica Tamarindus - تمر - نرم - كشیده - سبز روشن خلیج عمانی

70- stricta Tamarix - گز - متوسط - كشیده - سبز تیره - خلیج عمانی

71- baccata Taxus - سرخدار - متوسط - گسترده نامنظم - سبز درخشان - هیركانی - ارسبارانی

72- orientalis Thuja - سرو خمره ای - نرم - هرمی - سبز تیره - ارسبارانی - هیركانی - ایران و تورانی - زاگرسی

73- begoniifolia Tilia - نمدار - متوسط - كروی - گسترده - سبز تیره - هیركانی

74- glabra Ulmus - ملچ - نرم - بیضوی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی

75- minor Ulmus - اوجا - متوسط - بیضوی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتوران

76- parvifolia Ulmus - نارون چینی - نرم كروی - سبز درخشان - ارسبارانی - زاگرسی

77- umbraculifera Ulmus - نارون چتری - متوسط كروی - سبز تیره - هیركانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران وتورانی

78- filifera Washingtonia - نخل بادبزنی - زبر - گلدانی - سبز درخشان - خلیج عمانی

79- christi- spina Ziziphus - كنار - متوسط - كروی - سبز درخشان - خلیج عمانی

محوطه سازی و طراحی فضای سبز

 
logo-samandehi
گروه بندی محصولات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین اخبار
اولین نفری باشید که مطلع می شوید
گواهینامه ها
بانک ملت logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رام گل می باشد و هرگونه کپی پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت : ایران طراح